stadgar

Stadgar Jämlikt.nu

Bildad 2006 
Antagna vid föreningens årsmöte 2019 03 31

§ 1. Föreningens namn

Jämlikt.nu

§ 2. Hemort

Föreningens säte är Landskrona

§ 3. Föreningens syfte

  • Jämlikt.nu syftar till att förbättra barns‐ och ungas livsvillkor mot bakgrund av mänskliga rättigheter och Barnkonventionen.
  • Jämlikt.nu syftar även till att förbättra vuxnas livsvillkor mot bakgrund av mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna.
  • Fokus för föreningens verksamhet är jämställdhet, jämlikhet, mångfald, integration och demokrati.
  • Föreningen eftersträvar att ha ett intersektionellt perspektiv och integrerar alla diskrimineringsgrunder i sitt arbete.
  • Geografiskt arbetar föreningen både på lokal, nationell och internationell nivå.
  • Föreningens verksamhet kan bestå både av forsknings/analysbetonade projekt, kunskapsutbyten och utåtriktade projekt och aktiviteter gentemot och med barn och unga, samt föräldrar och andra vuxna som kommer i kontakt med barn och unga, eller andra vuxna.

§ 4. Öppenhet

Föreningen är öppen för alla som sympatiserar med föreningens syfte.

§ 5. Medlemskap

Medlemsavgift är 50 kr/år för myndiga personer med inkomst, studenter/pensionärer/övriga betalar 20 kr/år. Medlem har rätt att när som helst utträda ur föreningen genom att meddela styrelsen. För att vara röstberättigad på årsmötet skall medlemsavgiften vara betald, vilket kan ske på plats.

§ 6. Medlems uteslutning

Medlem som aktivt motverkar föreningens syfte kan uteslutas av styrelsen genom enkel majoritet.

§ 7. Styrelsen

Styrelsen ska bestå av minst fem personen, varav en är kassör. Ledamöter väljs för ett år i taget av årsmötet. Styrelsen utser inom sig kassör och andra behövliga funktioner. Styrelseplatser tillsätts genom egen anmälan och godkänns av årsmötet med enkel majoritet.

Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av styrelsen ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal görs en omvotering. Kvarstår lika röstetal skjuts beslut upp till nästkommande styrelsemöte. Om frågan får lika röstetal även då genom lottning.

Styrelsen sammanträder när så erfordras eller när minst en styrelseledamot begär detta. Styrelsen har till uppgift att leda föreningen mellan årsmötena och är föreningens verkställande ledning. Styrelsen har rätt att besluta om kostnadsersättning.

§ 8 Firmatecknare

Föreningen tecknas av föreningens kassör och ytterligare en av styrelsens ledamöter var för sig.

§ 9 Årsmöte

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Föreningen har ett ordinarie årsmöte per kalenderår. Extra årsmöte kan hållas vid behov. Årsmötet är beslutsmässigt om 51 % av medlemmarna deltar. Årsmötet hålls i andra kvartalet varje år.

Kallelse skall utgå minst 30 dagar innan årsmötet. På årsmötet skall följande punkter tas upp:

 Fastställande av röstlängd  Att kallelse till årsmötet utgått enligt stadgar  Redogörelse för det gångna året: verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret  Val av revisor för kommande år  Plan för kommande år  Utse styrelse  Val av firmatecknare

§ 10 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs att ändringsförslaget biträds med enkel majoritet vid årsmötet.

Undantag är ändringar av föreningens syfte för vilka krävs kvalificerad majoritet samt samstämmiga beslut vid två på varandra följande årsmöten.

§ 11. Konflikthantering

Föreningen utser en konflikthanterare som ansvarar för att lösa konflikter bland medlemmar och styrelse. Vid behov tas en extern konflikthanterare in.

§ 12. Tolkningsföreträdande

Styrelsen har företräde i tolkning av dessa stadgar.

§ 13 Upplösning och frågan om överblivna medel

För upplöselse av föreningen krävs beslut vid ett ordinarie årsmöte, eller två av varandra följande extra årsmöten, samt att förslaget biträds av minst 2/3 angivna röster.

Vid upplösningstillfället skall även beslut fattas om hur föreningens tillgångar ska fördelas. Föreningens tillgångar får inte fördelas bland medlemmarna. Föreningens tillgångar skall fördelas i enlighet med föreningens syfte.